Advocatenkantoor Ester - Informatieverplichtingen - Nederlands Orde van Advocaten

Informatieverplichtingen

NOVA

Mr. Ester is lid van de Nederlands Orde van Advocaten
Neuhuyskade 94 te (2596 XM) Den Haag
T 070 - 3353535, E info@advocatenorde.nl

Rechtgebiedenregister

Mr. Ester heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
- Bouwrecht
- Huurrecht
Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Derdengelden

Advocatenkantoor Ester werkt met de Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Ester
(ABN AMRO-bank; IBAN NL52 ABNA 0547 2487 92). Advocatenkantoor Ester draagt zorg voor een onverwijlde overdracht van die gelden aan de rechthebbende.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Advocatenkantoor Ester is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid bij:
AON Professional Services
Postbus 12250
1100 AG  AMSTERDAM

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Advocatenkantoor Ester kent een verzekerd bedrag van
€ 500.000,- per aanspraak en een bedrag van € 250.000,- voor betaalfouten. Het eigen risico bedraagt 10% per aanspraak met een minimum van € 1.000,- en een maximum van € 5.000,-. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering kent een werelddekking, met die beperking dat aanspraken tot schadevergoeding in de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada zijn gedekt onder de voorwaarde dat in de overeenkomst, uit hoofde waarvan de werkzaamheden worden verricht in verband waarmee de desbetreffende aanspraken worden ingesteld, is bepaald dat Nederlands recht van toepassing is en dat alle geschillen die uit de betreffende overeenkomst voortvloeien, onderworpen zijn aan de uitspraak van een Nederlandse gerechtelijke instantie. Of de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een bepaald geval dekking biedt en/of tot enige uitkering leidt, is afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden.

Klachten

Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het zijn dat u - om welke reden dan ook - ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Het uitgangspunt is dat eerst intern wordt bezien of uw klacht opgelost kan worden. Indien u een klacht heeft, verzoeken wij u eerst uw bezwaren voor te leggen aan uw eigen advocaat. Mocht dat niet tot een oplossing leiden, dan heeft Advocatenkantoor Ester mevrouw S. van der Wolf aangewezen als interne klachtenfunctionaris. Eventuele klachten kunnen aan haar gericht worden. Advocatenkantoor Ester hanteert daarbij de klachtenregeling overeenkomstig het model van de orde.

Advocatenkantoor Ester Hillegom hamer