Uit de praktijk

De Facebookende werknemer

Na onze berichtgeving omtrent email op de werkvloer, kon het vervolg niet lang uitblijven: de Facebookende werknemer. Mag je als werknemer op Facebook je ongenoegen uiten over je werkgever? De Kantonrechter Arnhem oordeelde dat het (ernstig) beledigen van een werkgever via Facebook valt aan te merken als een dringende reden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

In het door de Kantonrechter beoordeelde geval liet de werknemer zich op Facebook negatief uit over zijn werkgever terwijl hij nog maar kort in dienst was. Hierdoor had hij binnen twee weken zijn eerste schriftelijke waarschuwing al op zak. De inkt van de waarschuwing was nog niet opgedroogd of hij laat zich op Facebook weer negatief uit over zijn werkgever, waarna de werkgever hem schorst en aan de Kantonrechter verzoekt de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De Kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek met onmiddellijke ingang toe, waarbij een ontbindingsvergoeding niet aan de orde is.

Alle door de werknemer opgeworpen verweren worden door de Kantonrechter van tafel geveegd. Ik noem de verweren en de overwegingen van de Kantonrechter hier, omdat ze inzicht geven in de gedachtegang van de Kantonrechter en de grenzen aan de vrijheden van de werknemer. De Kantonrechter begint met het oordeel dat de door de werknemer geplaatste (beledigende) opmerkingen niets met de vrijheid van meningsuiting te maken hebben. Weliswaar kan daar nog verschillend over gedacht worden, maar - mijns inziens terecht - merkt de Kantonrechter op dat die vrijheid in ieder geval begrensd wordt door de beginselen van zorgvuldigheid die de werknemer jegens zijn werkgever in acht heeft te nemen. Als goed werknemer behoor je je te onthouden van plaatsing van diffamerende berichten over je werkgever.

Dat de werknemer het bericht kort na ontvangst van de schorsing van Facebook heeft verwijderd, kan de werknemer ook al niet baten. Dat is de spreekwoordelijke mosterd na de maaltijd. Het argument dat Facebook tot het privédomein van de werknemer behoort, is naar het oordeel van de Kantonrechter ook al onjuist. De werknemer miskent daarmee dat het privékarakter van Facebook betrekkelijk is, zo ook het begrip "vrienden". In dit geval had namelijk één van de collega's van de werknemer, die kennelijk tot de "vriendenkring" van de werknemer behoort, de werkgever van het bericht op de hoogte gesteld. Zo hebben ook anderen van de uitlating van de werknemer kennis kunnen nemen. Bovendien miskent de werknemer volgens de Kantonrechter het risico van retweeten, welk risico met zich meebrengt dat ook anderen dan de "vrienden" van de werknemer kennis kunnen nemen van het bericht.

Temeer daar de werknemer een gewaarschuwd man was, moet de belediging van de werkgever aangemerkt worden als een dringende reden op grond waarvan de arbeidsovereenkomst - zonder vergoeding en met onmiddellijke ingang - beëindigd moet worden.

Uit deze uitspraak blijkt maar weer eens dat je als werknemer best de vrijheid hebt om je mening te geven en te delen, maar dat die vrijheid niet onbeperkt is. Ook onderstreept deze uitspraak het belang van een helder personeelsreglement of een gedragscode. Hierdoor kan veel onduidelijkheid en ergernis worden voorkomen.

Daarbij nog een opmerking: houd u er rekening mee dat het mogelijk is dat uitlatingen onder een geheimhoudingsbeding kunnen vallen!


Meer artikelen

Meerwerk; wanneer is een verhoging van de prijs verschuldigd?

De praktijk leert dat aannemers en opdrachtgevers zich niet altijd bewust zijn van de voorwaarden waaronder de aannemer daadwerkelijk een verhoging van de prijs kan vorderen. Wat is...

Lees verder >>

Beëindiging aannemingsovereenkomst, ontbinden of opzeggen?

Een aannemingsovereenkomst kan tussentijds beëindigd worden. U kunt die opzeggen of ontbinden. In beide gevallen eindigt de overeenkomst, maar die keuze kan grote financiële...

Lees verder >>

Annuleringsbeding; volledige betaling verschuldigd of niet?

Algemene voorwaarden bevatten soms een annuleringsbeding. Een dergelijk beding bepaalt dat de overeenkomst tussentijds beëindigd mag worden, maar dan wel volledige betaling...

Lees verder >>

Casa miseria, over verhuurperikelen

Steeds vaker wordt onroerend goed gekocht om te verhuren; niet alleen vakantiehuisjes, maar ook bedrijfsruimte en woningen. Vaak gaat het goed. Nog vaker gaat het fout.
In...

Lees verder >>

De gevolgen van Orkaan Irma op de rechtspraktijk

Orkaan Irma heeft een grote impact gehad. Niet alleen op Sint Maarten, maar op heel het Caribisch gebied.
De afgelopen periode ontvingen wij diverse vragen van onze cliënten...

Lees verder >>

Procespraktijk; over het afwegen van kansen en mogelijkheden.

Hoger beroep of verzet? Bij procederen komt het aan op tactisch en strategisch denken, het onderkennen en inschatten van kansen en processuele mogelijkheden.

Lees verder >>

Algemene voorwaarden, battle of forms in internationale overeenkomsten

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden en verwijzingen naar verschillende algemene voorwaarden bij internationale overeenkomsten.

Lees verder >>

Huurachterstand? Ook de bestuurder kan daarvoor aansprakelijk zijn.

Als een rechtspersoon (bedrijfs)ruimte huurt, is de rechtspersoon ook de huurpenningen verschuldigd. In specifieke gevallen kan betaling van de huurpenningen ook van de bestuurder...

Lees verder >>

Proceskostenveroordeling en advocaatkosten

In civiele (handels)zaken is het gebruikelijk dat de rechter de partij die ongelijk heeft gekregen veroordeelt om de proceskosten van de tegenpartij te betalen. Een...

Lees verder >>

Zakkenvullers, de no cure no pay-afspraak

Toelichting op het verbod op no cure no pay-afspraken en welke prijsafspraken wel mogelijk en toelaatbaar zijn.

Lees verder >>

Goedkoop is duurkoop

Steeds meer dienstverleners concurreren met advocaten. Wanneer kunt u volstaan met inschakeling van een incassobureau of rechtsbijstandverzekeraar en wanneer is het verstandiger een...

Lees verder >>

Het uitdrukkelijk van de hand wijzen van andermans algemene voorwaarden

In de meeste gevallen zult u een overeenkomst alleen willen aangaan onder toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden. Maar dat geldt evengoed voor de wederpartij.

Vaak zien...

Lees verder >>

Tijdelijke verhuur en huurbescherming

De dagelijkse praktijk laat zien dat het huurrecht een ingewikkeld recht is. Zowel ten aanzien van woonruimte als bedrijfsruimte is er sprake van een groot aantal verschillende regels....

Lees verder >>

Geen huur maar wel betalen

Het is niet ongebruikelijk dat een onderhuurder, na de beëindiging van de hoofdhuurovereenkomst, onderhandelt met de eigenaar/(voormalig) hoofdverhuurder over een nieuwe...

Lees verder >>

Uitleg van commerciële contracten en entire agreement clausules

Recentelijk heeft de Hoge Raad, ons hoogste nationale rechtscollege, zich uitgelaten over de uitleg van (commerciële) contracten en de daarin steeds vaker voorkomende 'entire...

Lees verder >>

Hoofdelijkheid, borgtocht en andere zekerheden

De wet biedt allerlei mogelijkheden om zekerheden te creëren of in te roepen. Voor de verschillende zekerheden gelden echter ook verschillende voorwaarden. Ook bieden de...

Lees verder >>

Aansprakelijkheid onderaannemer

Als een onderaannemer tekortschiet in de nakoming van een overeenkomst met de hoofdaannemer is dit een toerekenbare tekortkoming (wanprestatie). In dat geval kan de hoofdaannemer de...

Lees verder >>

Beperkte mogelijkheden aantasting uitspraken bij alternatieve geschillenbeslechting

Bij de keuze voor alternatieve geschillenbeslechting dient men zich niet alleen bewust te zijn van de aan die keuze verbonden financiële consequenties, maar ook dat de...

Lees verder >>

Bezint eer ge begint

Bezint eer ge begint
Met de steeds verdergaande internationalisering en digitalisering neemt ook het aantal internationale overeenkomsten toevlucht. Met de daarbij toegenomen wens...

Lees verder >>

De Facebookende werknemer

Na onze berichtgeving omtrent email op de werkvloer, kon het vervolg niet lang uitblijven: de Facebookende werknemer. Mag je als werknemer op Facebook je ongenoegen uiten over je...

Lees verder >>

E-mailverkeer op het werk

Een veel gestelde vraag is of de werkgever het recht heeft e-mails van werknemers te controleren. Ja, maar niet altijd en niet onvoorwaardelijk. Hieronder een (zeer) beknopte...

Lees verder >>

Zorgplicht werkgever geldt ook voor ingehuurde zzp'ers

Zelfstandigen zonder personeel (zzp'er) kunnen bij bedrijfsongevallen dezelfde rechtsbescherming hebben als werknemers in loondienst.

Lees verder >>

Onze Expertises

Bouwrecht

Advocatenkantoor Ester is thuis op het terrein van het bouwrecht. Niet alleen bij de grote bouwprojecten, maar ook bij de kleinere. Of het nu een groot of klein werk betreft,....

Huurrecht

De dagelijkse praktijk laat zien dat het huurrecht een ingewikkeld recht is. Er gelden verschillende regelingen voor verschillende vormen van huur. Zo gelden er andere regels voor...

Contractenrecht

Iedereen heeft dagelijks te maken met het sluiten van contracten, zowel ondernemingen als particulieren. Of u nu een overeenkomst met een afnemer of leverancier sluit, of een brood bij de bakker koopt.

Wanneer iedereen ....

Advocatenkantoor Ester Hillegom hamer