Advocatenkantoor Ester - Home - Uw advocaat voor Hillegom, Bollenstreek en Haarlemmermeer

Home

dec 20, 2016

Eerste ontbinding onder de WWZ


Drie weken na de inwerkingtreding van de tweede tranche van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is de eerste ontbinding onder het nieuwe ontslagrecht een feit.

Categorie: Algemeen nieuws
Ingezonden door: Paul

Drie weken na de inwerkingtreding van de tweede tranche van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is de eerste ontbinding onder het nieuwe ontslagrecht een feit.

Onder de WWZ kan een arbeidsovereenkomst alleen worden ontbonden indien daar een redelijke grond voor bestaat èn herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn - al dan niet middels scholing - niet mogelijk is of niet in de rede ligt.

Deze eerste beschikking brengt weinig nieuws, mede omdat er een stevig dossier lag. De werkgever had aan het ontbindingsverzoek ten grondslag gelegd dat de werknemer ongeschikt was voor de functie van schooldirecteur. In de loop der jaren is de werknemer verschillende malen aangesproken op specifieke punten van zijn functioneren en heeft hij gerichte coaching gehad op die functiekwaliteiten. Uiteindelijk is in 2014 een verbetertraject ingeslagen om het functioneren te verbeteren, waaraan de consequentie werd verbonden dat bij het ontbreken van een voldoende zichtbare verbetering, de arbeidsovereenkomst zou worden beëindigd. Wegens uitblijven van verbetering heeft de werkgever herplaatsingmogelijkheden onderzocht en aan de werknemer een passende functie aangeboden (die de werknemer heeft geweigerd). Gezien de uitspraak mag er vanuit gegaan worden dat alles voldoende schriftelijk is vastgelegd door de werkgever.

Naar het oordeel van de kantonrechter is de werknemer in voldoende mate in de gelegenheid gesteld zijn functioneren te verbeteren en is hem daartoe ook voldoende tijd gegeven. In de hem daarvoor gegunde tijd heeft hij zijn functioneren echter onvoldoende kunnen verbeteren en ontbreekt daardoor het vertrouwen in een alsnog adequaat functioneren. Daar komt bij dat ook derden, waaronder andere medewerkers en de onderwijsinspectie, zich negatief uitgelaten hebben over het functioneren van de werknemer. De kantonrechter oordeelt dat daarmee vast staat dat de werknemer ongeschikt is tot het verrichten van de bedongen arbeid.

Herplaatsing in een andere passende functie binnen een redelijke termijn lag ook niet in de rede. Mede omdat plaatsing van de werknemer als directeur op een andere school niet van de werkgever kon worden gevergd. Immers, vastgesteld was dat de werknemer ongeschikt was voor zijn functie. Een andere passende functie (een functie die aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer) had de werknemer geweigerd, zodat ook herplaatsing in die functie niet meer in de rede lag.

En dan de transitievergoeding. Op de arbeidsovereenkomst waren de CAO voor het Primair Onderwijs en de Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO) van toepassing. Het Besluit overgangsrecht transitievergoeding bepaalt dat de transitievergoeding niet verschuldigd is als de werknemer – op grond van tussen de werkgever en vakbonden gemaakte afspraken (bijvoorbeeld een CAO) - recht heeft op een bepaalde vergoeding, tenzij is overeengekomen dat die vergoeding in aanvulling komt op de transitievergoeding. De kantonrechter is van oordeel dat de WOPO een dergelijke regeling is. Omdat niet is gebleken dat deze regeling in aanvulling komt op de transitievergoeding, heeft de werknemer geen recht op de transitievergoeding.

Voor een billijkheidsvergoeding, zoals door de werknemer verzocht, is ook geen aanleiding. Daarvoor is volgens de kantonrechter slechts plaats in zeer uitzonderlijke gevallen.

artikel_naam: 

Onze Expertises

Bouwrecht

Advocatenkantoor Ester is thuis op het terrein van het bouwrecht. Niet alleen bij de grote bouwprojecten, maar ook bij de kleinere. Of het nu een groot of klein werk betreft,....

Huurrecht

De dagelijkse praktijk laat zien dat het huurrecht een ingewikkeld recht is. Er gelden verschillende regelingen voor verschillende vormen van huur. Zo gelden er andere regels voor...

Contractenrecht

Iedereen heeft dagelijks te maken met het sluiten van contracten, zowel ondernemingen als particulieren. Of u nu een overeenkomst met een afnemer of leverancier sluit, of een brood bij de bakker koopt.

Wanneer iedereen ....

Advocatenkantoor Ester Hillegom hamer