Advocatenkantoor Ester - Home - Uw advocaat voor Hillegom, Bollenstreek en Haarlemmermeer

Home

May 8, 2017

Huurachterstand? Ook de bestuurder kan daarvoor aansprakelijk zijn.


Als een rechtspersoon (bedrijfs)ruimte huurt, is de rechtspersoon ook de huurpenningen verschuldigd. In specifieke gevallen kan betaling van de huurpenningen ook van de bestuurder gevorderd worden.

Categorie: Uit de praktijk
Ingezonden door: Ehran

In ons rechtsstelsel kennen we rechtspersonen (BV's, Stichtingen etc.) en natuurlijke personen (mensen). Rechtspersonen handelen uit hun aard door middel van natuurlijke personen, meestal de bestuurder(s).

Een rechtspersoon heeft rechtspersoonlijkheid, heeft een eigen vermogen en rechten en plichten. Dat betekent dat de rechtspersoon niet bij alles kan wijzen naar de bestuurder en vice versa. Gevolg daarvan is ook dat in beginsel alleen de rechtspersoon aansprakelijk is voor de voldoening van de huurpenningen.

In sommige gevallen is dat echter anders. Zo hield de Rechtbank Rotterdam recentelijk een bestuurder (mede) aansprakelijk voor de huurachterstand van de rechtspersoon, omdat hem een voldoende ernstig persoonlijk verwijt kon worden gemaakt.

Huurster (een rechtspersoon) betaalde geen huur meer aan de verhuurder omdat de gehuurde bedrijfsruimte naar haar mening gebreken vertoonde. Onder omstandigheden kunnen gebreken een opschorting of vermindering van de huur rechtvaardigen, maar in dit geval maakte huurster het wel heel bont; ze betaalde helemaal geen huur meer, en dat gedurende een aantal jaren.

Ook de rechter was die mening toegedaan. Volledige opschorting van de huurbetaling zou betekenen "dat er welhaast sprake moet zijn van een situatie dat de panden op geen enkele wijze te gebruiken zijn", hetgeen mij juist voorkomt. Immers, opschorting of vermindering van de huur dient proportioneel (voor zover die haar rechtvaardigt) te zijn.

Omdat vastgesteld werd dat het gehuurde gebruikt kon worden, wordt de rechtspersoon veroordeeld de achterstallige huurpenningen te betalen. Maar daar blijft het niet bij. De verhuurder had niet alleen de rechtspersoon betrokken in de procedure, maar ook de bestuurder.

De Rechtbank stelde voorop dat als een bestuurder van een rechtspersoon heeft toegelaten dat de rechtspersoon haar contractuele verplichtingen niet nakomt, hij aansprakelijk is voor de daardoor veroorzaakte schade als het betrokken handelen of nalaten zodanig onzorgvuldig is geweest dat hem daarvan persoonlijk een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt, de gebruikelijke maatstaf voor bestuurdersaansprakelijkheid.

Daarvan is sprake als een bestuurder een verplichting aangaat namens die rechtspersoon, terwijl hij bij het aangaan van die verplichting wist of redelijkerwijs behoorde te begrijpen dat de rechtspersoon niet aan die verplichtingen zou kunnen voldoen èn geen verhaal biedt voor de voorzienbare schade die de schuldeiser ten gevolge van die wanprestatie zal lijden. De bestuurder is dan (hoofdelijk) aansprakelijk, behoudens voor zover hij kan aantonen dat hem van de benadeling geen ernstig verwijt kan worden gemaakt.

In dit geval oordeelde de Rechtbank dat de bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt trof omdat hij jarenlang toeliet dat de rechtspersoon de huur niet voldeed, terwijl zij wel van het gehuurde gebruik maakte èn de bestuurder evenmin maatregelen trof voor het moment dat de rechtspersoon de huur niet meer kon voldoen. Gevolg, de bestuurder werd hoofdelijk veroordeeld de huurachterstand te betalen. Overigens is de bestuurder niet aansprakelijk voor de boetes omdat die gezien moeten worden als een 'straf', maar dat terzijde.

Bij vragen informeert Advocatenkantoor Ester u graag verder over verhuur van zowel bedrijfs- als woonruimte, het incasseren van achterstallige huurpenningen en de mogelijkheden bij niet (tijdige) voldoening van de huurpenningen.

artikel_naam: 

Onze Expertises

Bouwrecht

Advocatenkantoor Ester is thuis op het terrein van het bouwrecht. Niet alleen bij de grote bouwprojecten, maar ook bij de kleinere. Of het nu een groot of klein werk betreft,....

Huurrecht

De dagelijkse praktijk laat zien dat het huurrecht een ingewikkeld recht is. Er gelden verschillende regelingen voor verschillende vormen van huur. Zo gelden er andere regels voor...

Contractenrecht

Iedereen heeft dagelijks te maken met het sluiten van contracten, zowel ondernemingen als particulieren. Of u nu een overeenkomst met een afnemer of leverancier sluit, of een brood bij de bakker koopt.

Wanneer iedereen ....

Advocatenkantoor Ester Hillegom hamer