Uit de praktijk

Huurachterstand? Ook de bestuurder kan daarvoor aansprakelijk zijn.

In ons rechtsstelsel kennen we rechtspersonen (BV's, Stichtingen etc.) en natuurlijke personen (mensen). Rechtspersonen handelen uit hun aard door middel van natuurlijke personen, meestal de bestuurder(s).

Een rechtspersoon heeft rechtspersoonlijkheid, heeft een eigen vermogen en rechten en plichten. Dat betekent dat de rechtspersoon niet bij alles kan wijzen naar de bestuurder en vice versa. Gevolg daarvan is ook dat in beginsel alleen de rechtspersoon aansprakelijk is voor de voldoening van de huurpenningen.

In sommige gevallen is dat echter anders. Zo hield de Rechtbank Rotterdam recentelijk een bestuurder (mede) aansprakelijk voor de huurachterstand van de rechtspersoon, omdat hem een voldoende ernstig persoonlijk verwijt kon worden gemaakt.

Huurster (een rechtspersoon) betaalde geen huur meer aan de verhuurder omdat de gehuurde bedrijfsruimte naar haar mening gebreken vertoonde. Onder omstandigheden kunnen gebreken een opschorting of vermindering van de huur rechtvaardigen, maar in dit geval maakte huurster het wel heel bont; ze betaalde helemaal geen huur meer, en dat gedurende een aantal jaren.

Ook de rechter was die mening toegedaan. Volledige opschorting van de huurbetaling zou betekenen "dat er welhaast sprake moet zijn van een situatie dat de panden op geen enkele wijze te gebruiken zijn", hetgeen mij juist voorkomt. Immers, opschorting of vermindering van de huur dient proportioneel (voor zover die haar rechtvaardigt) te zijn.

Omdat vastgesteld werd dat het gehuurde gebruikt kon worden, wordt de rechtspersoon veroordeeld de achterstallige huurpenningen te betalen. Maar daar blijft het niet bij. De verhuurder had niet alleen de rechtspersoon betrokken in de procedure, maar ook de bestuurder.

De Rechtbank stelde voorop dat als een bestuurder van een rechtspersoon heeft toegelaten dat de rechtspersoon haar contractuele verplichtingen niet nakomt, hij aansprakelijk is voor de daardoor veroorzaakte schade als het betrokken handelen of nalaten zodanig onzorgvuldig is geweest dat hem daarvan persoonlijk een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt, de gebruikelijke maatstaf voor bestuurdersaansprakelijkheid.

Daarvan is sprake als een bestuurder een verplichting aangaat namens die rechtspersoon, terwijl hij bij het aangaan van die verplichting wist of redelijkerwijs behoorde te begrijpen dat de rechtspersoon niet aan die verplichtingen zou kunnen voldoen èn geen verhaal biedt voor de voorzienbare schade die de schuldeiser ten gevolge van die wanprestatie zal lijden. De bestuurder is dan (hoofdelijk) aansprakelijk, behoudens voor zover hij kan aantonen dat hem van de benadeling geen ernstig verwijt kan worden gemaakt.

In dit geval oordeelde de Rechtbank dat de bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt trof omdat hij jarenlang toeliet dat de rechtspersoon de huur niet voldeed, terwijl zij wel van het gehuurde gebruik maakte èn de bestuurder evenmin maatregelen trof voor het moment dat de rechtspersoon de huur niet meer kon voldoen. Gevolg, de bestuurder werd hoofdelijk veroordeeld de huurachterstand te betalen. Overigens is de bestuurder niet aansprakelijk voor de boetes omdat die gezien moeten worden als een 'straf', maar dat terzijde.

Bij vragen informeert Advocatenkantoor Ester u graag verder over verhuur van zowel bedrijfs- als woonruimte, het incasseren van achterstallige huurpenningen en de mogelijkheden bij niet (tijdige) voldoening van de huurpenningen.


Meer artikelen

Meerwerk; wanneer is een verhoging van de prijs verschuldigd?

De praktijk leert dat aannemers en opdrachtgevers zich niet altijd bewust zijn van de voorwaarden waaronder de aannemer daadwerkelijk een verhoging van de prijs kan vorderen. Wat is...

Lees verder >>

Beëindiging aannemingsovereenkomst, ontbinden of opzeggen?

Een aannemingsovereenkomst kan tussentijds beëindigd worden. U kunt die opzeggen of ontbinden. In beide gevallen eindigt de overeenkomst, maar die keuze kan grote financiële...

Lees verder >>

Annuleringsbeding; volledige betaling verschuldigd of niet?

Algemene voorwaarden bevatten soms een annuleringsbeding. Een dergelijk beding bepaalt dat de overeenkomst tussentijds beëindigd mag worden, maar dan wel volledige betaling...

Lees verder >>

Casa miseria, over verhuurperikelen

Steeds vaker wordt onroerend goed gekocht om te verhuren; niet alleen vakantiehuisjes, maar ook bedrijfsruimte en woningen. Vaak gaat het goed. Nog vaker gaat het fout.
In...

Lees verder >>

De gevolgen van Orkaan Irma op de rechtspraktijk

Orkaan Irma heeft een grote impact gehad. Niet alleen op Sint Maarten, maar op heel het Caribisch gebied.
De afgelopen periode ontvingen wij diverse vragen van onze cliënten...

Lees verder >>

Procespraktijk; over het afwegen van kansen en mogelijkheden.

Hoger beroep of verzet? Bij procederen komt het aan op tactisch en strategisch denken, het onderkennen en inschatten van kansen en processuele mogelijkheden.

Lees verder >>

Algemene voorwaarden, battle of forms in internationale overeenkomsten

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden en verwijzingen naar verschillende algemene voorwaarden bij internationale overeenkomsten.

Lees verder >>

Huurachterstand? Ook de bestuurder kan daarvoor aansprakelijk zijn.

Als een rechtspersoon (bedrijfs)ruimte huurt, is de rechtspersoon ook de huurpenningen verschuldigd. In specifieke gevallen kan betaling van de huurpenningen ook van de bestuurder...

Lees verder >>

Proceskostenveroordeling en advocaatkosten

In civiele (handels)zaken is het gebruikelijk dat de rechter de partij die ongelijk heeft gekregen veroordeelt om de proceskosten van de tegenpartij te betalen. Een...

Lees verder >>

Zakkenvullers, de no cure no pay-afspraak

Toelichting op het verbod op no cure no pay-afspraken en welke prijsafspraken wel mogelijk en toelaatbaar zijn.

Lees verder >>

Goedkoop is duurkoop

Steeds meer dienstverleners concurreren met advocaten. Wanneer kunt u volstaan met inschakeling van een incassobureau of rechtsbijstandverzekeraar en wanneer is het verstandiger een...

Lees verder >>

Het uitdrukkelijk van de hand wijzen van andermans algemene voorwaarden

In de meeste gevallen zult u een overeenkomst alleen willen aangaan onder toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden. Maar dat geldt evengoed voor de wederpartij.

Vaak zien...

Lees verder >>

Tijdelijke verhuur en huurbescherming

De dagelijkse praktijk laat zien dat het huurrecht een ingewikkeld recht is. Zowel ten aanzien van woonruimte als bedrijfsruimte is er sprake van een groot aantal verschillende regels....

Lees verder >>

Geen huur maar wel betalen

Het is niet ongebruikelijk dat een onderhuurder, na de beëindiging van de hoofdhuurovereenkomst, onderhandelt met de eigenaar/(voormalig) hoofdverhuurder over een nieuwe...

Lees verder >>

Uitleg van commerciële contracten en entire agreement clausules

Recentelijk heeft de Hoge Raad, ons hoogste nationale rechtscollege, zich uitgelaten over de uitleg van (commerciële) contracten en de daarin steeds vaker voorkomende 'entire...

Lees verder >>

Hoofdelijkheid, borgtocht en andere zekerheden

De wet biedt allerlei mogelijkheden om zekerheden te creëren of in te roepen. Voor de verschillende zekerheden gelden echter ook verschillende voorwaarden. Ook bieden de...

Lees verder >>

Aansprakelijkheid onderaannemer

Als een onderaannemer tekortschiet in de nakoming van een overeenkomst met de hoofdaannemer is dit een toerekenbare tekortkoming (wanprestatie). In dat geval kan de hoofdaannemer de...

Lees verder >>

Beperkte mogelijkheden aantasting uitspraken bij alternatieve geschillenbeslechting

Bij de keuze voor alternatieve geschillenbeslechting dient men zich niet alleen bewust te zijn van de aan die keuze verbonden financiële consequenties, maar ook dat de...

Lees verder >>

Bezint eer ge begint

Bezint eer ge begint
Met de steeds verdergaande internationalisering en digitalisering neemt ook het aantal internationale overeenkomsten toevlucht. Met de daarbij toegenomen wens...

Lees verder >>

De Facebookende werknemer

Na onze berichtgeving omtrent email op de werkvloer, kon het vervolg niet lang uitblijven: de Facebookende werknemer. Mag je als werknemer op Facebook je ongenoegen uiten over je...

Lees verder >>

E-mailverkeer op het werk

Een veel gestelde vraag is of de werkgever het recht heeft e-mails van werknemers te controleren. Ja, maar niet altijd en niet onvoorwaardelijk. Hieronder een (zeer) beknopte...

Lees verder >>

Zorgplicht werkgever geldt ook voor ingehuurde zzp'ers

Zelfstandigen zonder personeel (zzp'er) kunnen bij bedrijfsongevallen dezelfde rechtsbescherming hebben als werknemers in loondienst.

Lees verder >>

Onze Expertises

Bouwrecht

Advocatenkantoor Ester is thuis op het terrein van het bouwrecht. Niet alleen bij de grote bouwprojecten, maar ook bij de kleinere. Of het nu een groot of klein werk betreft,....

Huurrecht

De dagelijkse praktijk laat zien dat het huurrecht een ingewikkeld recht is. Er gelden verschillende regelingen voor verschillende vormen van huur. Zo gelden er andere regels voor...

Contractenrecht

Iedereen heeft dagelijks te maken met het sluiten van contracten, zowel ondernemingen als particulieren. Of u nu een overeenkomst met een afnemer of leverancier sluit, of een brood bij de bakker koopt.

Wanneer iedereen ....

Advocatenkantoor Ester Hillegom hamer