Advocatenkantoor Ester - Huurrecht - Juridisch Advies Huurrechten Bel ons voor informatie

Huurrecht

Mar 13, 2021

Mogelijk verruiming tijdelijk verhuur woonruimte


De Tweede Kamer heeft - naar ik begreep, per ongeluk - ingestemd met de verruimen van huurovereenkomst voor bepaalde tijd. Volgens dit wetsvoorstel wordt mogelijk om een huurovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan voor een periode van drie (in plaats van twee) jaar. Ook kunnen tijdelijke contracten worden verlengd en kan een minimumduur overeengekomen worden. 

Categorie: Uit de praktijk
Ingezonden door: Ehran

De dagelijkse praktijk leert dat het huurrecht ingewikkeld is. Zowel ten aanzien van woonruimte als bedrijfsruimte is er sprake van een groot aantal verschillende regels. Bij verhuur van woonruimte lopen verhuurder veelal aan tegen de beperkte mogelijkheden om de huurovereenkomst naar behoefte in te vullen, vanwege de bescherming van de huurder.

Een van de grootste bezwaren uit de praktijk was dat bij woonruimte een tijdelijke huur, op een enkele uitzondering na, niet mogelijk was. Daarnaast kon de huur alleen opgezegd worden op specifiek in de wet genoemde gronden (en de grond “ik heb liever een andere huurder” of “ik wil de woning verkopen” worden daar niet genoemd). Als de overeenkomst al opgezegd kon worden, eindigde die nog niet tegen de datum van opzegging. Pas als de huurder met de opzegging instemde, of de kantonrechter onherroepelijk (wat betekent dat geen gewoon rechtsmiddel, zoals hoger beroep, meer open staat) had vastgesteld wanneer de huurovereenkomst was beëindigd, kwam er een einde aan de overeenkomst. Met een hoger beroep-termijn van drie maanden was je al snel een jaar verder. En niet alle huurder betaalden in die periode de huur even netjes.

Met de invoering van de Wet Doorstroming Huurmarkt, in 2016, werd kortdurende verhuur van woonruimte mogelijk: huurovereenkomsten voor zelfstandige woonruimte konden voor maximaal twee jaar tijdelijk worden aangegaan, zonder dat de huurder aanspraak had op huurbescherming. Dit moest ertoe leiden dat het verhuren van een woning makkelijker werd, zodat er meer aanbod zou komen. In een eerdere bijdrage ging ik in op de (on)mogelijkheden onder die wet, en een aantal zaken waar je bij tijdelijke verhuur op moet letten.

In de praktijk leverde de maximale periode van twee jaar nogal eens problemen op. Daarnaast misten verhuurder zekerheid, in de vorm van een minimumduur. Tijdelijke huurovereenkomsten konden door de huurder altijd worden opgezegd.

De Tweede Kamer heeft voor verruiming van tijdelijke huurovereenkomsten gestemd. Als dit wordt ingevoerd, wordt het mogelijk om een huurovereenkomst voor bepaalde tijd aan gaan voor drie (in plaats van twee) jaar.

In tegenstelling tot voorheen, kunnen die tijdelijke huurovereenkomsten ook één keer worden verlengd, waarbij de maximumtermijn van drie jaar niet mag worden overschreden. Een tijdelijke overeenkomst van bijvoorbeeld  twee jaar, kan dan dus met maximaal één keer één jaar worden verlengd. Gelijk als onder de Wet Doorstroming Huurmarkt eindigt de huurovereenkomst na het verstrijken van de (al dan niet verlengde) periode van rechtswege. Een opzegging is daarvoor niet nodig. Wel dient tijdig, dat wil zeggen maximaal drie en minimaal één maand voor het einde van de huur, een kennisgeving over het aflopen van de huurovereenkomst aan de huurder verzonden te worden.

Ook wordt het nu mogelijk om in tijdelijke huurovereenkomsten een minimumduur op te nemen. Tijdens die minimumduur kan de huurder de huurovereenkomst niet opzeggen.

Alhoewel ik mij realiseer dat dit de positie van de huurder verzwakt, wordt hiermee tegemoet gekomen aan in de huurpraktijk gevoelde bezwaren. De verruimingen geven beide partijen wat meer speelruimte om de huurovereenkomst aan hun wensen aan te passen. Ik ben voor…

Advocatenkantoor Ester beschikt over een ruime ervaring op het gebied van adviseren en procederen in het huurrecht. Neem vrijblijvend contact met ons op met uw vragen op dit gebied.
artikel_naam: 

Advocatenkantoor Ester Hillegom hamer